Wettelijke bepalingen

Laatst bijgewerkt: 18 augustus 2020

Welkom op de website van Wartner (de “Website”).

De Website wordt beheerd door Chefaro Ireland Ltd, een bedrijf dat deel uitmaakt van de Omega Pharma Group (gezamenlijk aangeduid als “Chefaro”, “wij” of “ons”).

Uw toestemming en wijzigingen in de wettelijke verklaring

Door de website te bezoeken en te gebruiken, erkent u dat u deze wettelijke verklaring hebt gelezen en dat u ermee instemt.

De inhoud van de website en de wettelijke verklaring kunnen van tijd tot tijd bijgewerkt of gewijzigd worden zonder voorafgaande kennisgeving. Door de toegang tot en het gebruik van de website na een dergelijke update of wijziging bent u gebonden aan dergelijke updates en/of wijzigingen. Lees daarom deze wettelijke bepalingen regelmatig.

Zichtbaarheid van de website

Deze Website is ontworpen om te voldoen aan de wet- en regelgeving van de Europese Unie en is alleen bedoeld voor gebruik door inwoners van de Europese Unie. De toegang tot de Website is mogelijk niet legaal voor bepaalde personen of in bepaalde landen buiten de Europese Unie. Als u zich toegang verschaft tot deze Website van buiten de Europese Unie, doet u dit op eigen risico en verantwoordelijkheid.

Geen bron van medisch advies

Deze website en de inhoud van deze website worden in algemene vorm gepresenteerd en zijn uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. De Website en de inhoud ervan zijn niet bedoeld noch aanbevolen als vervanging van professioneel medisch advies. Niets op deze website is bedoeld of kan worden gebruikt voor medische diagnose of behandeling. Vraag altijd advies aan uw arts of een andere gekwalificeerde zorgverlener met betrekking tot een medische aandoening of behandeling. Negeer nooit medisch advies en stel het zoeken naar medisch advies niet uit vanwege iets dat u op deze Website hebt gelezen.

Product- en/of service informatie

De informatie op de website kan land per land verschillen en niet alle producten en diensten zijn in alle landen beschikbaar. Verwijzing naar een product of dienst betekent niet dat een dergelijk product of dienst in uw land beschikbaar is of zal zijn. De producten en diensten waarnaar op deze website wordt verwezen, kunnen afhankelijk van het land aan verschillende reglementaire vereisten onderworpen zijn. Niets op deze website mag worden geïnterpreteerd als een promotie of reclame voor een product of dienst die niet is toegestaan in het betreffende land.

Auteursrecht en gebruik van informatie

De Website en de inhoud ervan zijn eigendom van of worden gecontroleerd door Chefaro en worden beschermd door het auteursrecht. U mag informatie, inclusief teksten, afbeeldingen, audio en video, van de Website openen en downloaden voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik, maar er is geen wijziging of verdere reproductie van de Website en de inhoud ervan toegestaan. U mag de Website of de inhoud ervan niet verspreiden, wijzigen, verzenden, hergebruiken of opnieuw plaatsen. Chefaro garandeert niet dat uw gebruik van de informatie op de Website geen inbreuk maakt op rechten van derden. Met uitzondering van beperkte toestemming tot gebruik zoals vermeld in deze paragraaf, wordt u geen licentie of ander recht verleend op de website of enig deel van de inhoud ervan.

Handelsmerken

Handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen en handelsimago in deze Website zijn beschermd door nationale en internationale legalisatie. Er mag geen gebruik worden gemaakt van een van deze merken zonder de voorafgaande, schriftelijke toestemming van Chefaro. Geen enkele licentie of recht op dergelijke handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen en handelsimago wordt u verleend of toegekend zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Chefaro.

Afwijzing van garanties

Chefaro doet redelijke inspanningen om de Website en de inhoud ervan accuraat en up-to-date te houden; wij geven echter geen verklaringen of garanties met betrekking tot de nauwkeurigheid of volledigheid van de website en de inhoud ervan.

DE WEBSITE EN ZIJN INHOUD WORDEN AANGEBODEN “ZOALS ZE ZIJN”. CHEFARO GEEFT GEEN GARANTIES OVER DE VOLLEDIGHEID, NAUWKEURIGHEID, TOEGANKELIJKHEID, NIET-NAKOMING OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL VAN DE WEBSITE OF DE INHOUD ERVAN. CHEFARO VERKLAART OF GARANDEERT NIET DAT DE WEBSITE EN DE INHOUD ERVAN VRIJ ZIJN VAN VIRUSSEN, WORMEN OF ANDERE CODES DIE BEVESTIGENDE OF DESTRUCTIEVE EIGENSCHAPPEN KUNNEN HEBBEN.

NOCH CHEFARO, NOCH ENIG ANDER BEDRIJF VAN DE OMEGA-FARMACEUTISCHE GROEP, NOCH ENIGE ANDERE PARTIJ DIE BETROKKEN IS BIJ HET CREËREN OF HOSTEN VAN DEZE WEBSITE OF DE INHOUD ERVAN, IS AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE, INCIDENTELE, GEVOLG-, INDIRECTE OF BESTRAFFENDE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT DE TOEGANG TOT, HET GEBRUIK VAN, HET ONVERMOGEN TOT GEBRUIK, HET VERTROUWEN OP OF ENIGE FOUT OF WEGLATING IN DE WEBSITE EN OF DE INHOUD ERVAN.

Aangezien sommige rechtsgebieden de uitsluiting en/of beperking van bepaalde garanties en/of aansprakelijkheden niet toestaan, is het mogelijk dat deze uitsluitingen en/of beperkingen niet voor u van toepassing zijn.

Toepasselijk recht & bevoegde rechtbank

Elke claim met betrekking tot deze website en de inhoud ervan valt onder de wetgeving van Ierland. Door gebruik te maken van deze website stemt u in met de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Ierland.

Links naar andere websites

Deze website kan verwijzingen of links bevatten naar andere websites die niet door Chefaro worden gecontroleerd en waarvoor deze wettelijke verklaring niet van toepassing is. Deze verwijzingen en/of links zijn alleen voor uw gemak opgenomen en Chefaro is niet aansprakelijk voor enige schade of letsel die voortvloeit uit deze andere websites of de verwijzingen of links naar deze websites. Houd er rekening mee dat u zelf verantwoordelijk bent voor uw bezoek aan deze andere websites.

Links naar de website

Het is niet toegestaan om de website of de inhoud ervan te framen, te linken, te spiegelen of door te sturen, noch om de website of de inhoud ervan geheel of gedeeltelijk te citeren of te gebruiken in een website van een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Chefaro. Indien u geïnteresseerd bent in het citeren naar onze website, gelieve ons te contacteren op het hieronder vermelde adres.

Privacybeleid

Uw gebruik van deze website is ook onderworpen aan ons privacybeleid.

Contacteer ons

Neem gerust contact met ons op als u vragen heeft over deze juridische kennisgeving.

Redacteur:

Chefaro Ireland Ltd
Famham Drive
Finglas, Dublin 11
Ireland

Hosting company:

Omega Pharma NV
Venecoweg 26
9810 Nazareth